Òrgans directius : l'Assemblea General i la Junta Directiva

L'Associació d'Amics de l'Arbre té personalitat jurídica pròpia i com a tal actua amb plena capacitat jurídica d'acord amb les atribucions que li confereix la legislació vigent.

L'Associació es regeix per una Junta Directiva i l'Assemblea General.

L'Assemblea General d'associats la formen tots els socis de l'entitat. Aquesta pot tenir caràcter ordinari o extraordinari.

L'Assemblea General ordinària s'ha de celebrar al llarg del primer trimestre de cada any i s'ha de convocar sempre amb quinze dies d'antelació.

Les atribucions de l'Assemblea General són:

 • L'elecció de la Junta Directiva.
 • Aprovar el balanç de l'Associació.
 • Conèixer els projectes que la Junta es proposi realitzar.
 • Demanar comptes a la Junta de les activitats dutes a terme.
 • Aprovar la modificació dels Estatuts, si s'escau.
 • Fixar les quotes de base dels socis, a proposta de la Junta.
 • Aprovar tots aquells projectes, iniciatives i empreses que elabori i proposi la Junta Directiva, si s'escau.
 • Qualsevol altra potestat quan així ho sol·liciti.

La Junta Directiva és elegida per l'Assemblea General i la componen: el president, el sotspresident, el secretari, el sotsecretari, el tresorer i un nombre de vocals entre tres i nou.

Els membres de la Junta Directiva són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitat cada dos anys. Tots els càrrecs poden ser reelegits. Cada membre té veu i vot.

Els càrrecs de la Junta són voluntaris, renunciables i no remunerats.

La Junta Directiva s'ha de reunir, almenys, una vegada al mes i amb més freqüència si es considera necessari. El secretari redactarà una acta de cada reunió que se celebri.

Són atribucions de la Junta Directiva:

 • Elaborar i realitzar tots aquells projectes d'iniciativa de la pròpia Junta, així com aquells que hagin estat aprovats per l'Assemblea General.
 • Realitzar les activitats pròpies de l'Associació.
 • Dur a terme tots els acords presos per l'Assemblea General ordinària o extraordinària.
 • Controlar els comptes de l'Associació.
 • Admetre nous socis.
 • Donar-los de baixa, quan s'escaigui.
 • Preparar, per a la seva deguda presentació a l'Assemblea, el balanç econòmic anual.
 • Invertir els ingressos anuals en el Parc de Sant Eloi o en altres activitats de l'Associació, com la Junta cregui convenient, i amb el consentiment i l'aprovació previs de l'Assemblea General de socis.
 • Donar compte a l'Assemblea de les seves activitats.
 • Qualsevol altra que no correspongui directament al president o a l'Assemblea.

Els acords de la Junta Directiva seran presos per majoria simple. Els acords presos seran ferms i executius immediatament i, en conseqüència, vinculants per a tots els seus membres.

Són atribucions del president:

 • Representar l'Associació davant les autoritats i jurisdiccions.
 • En general, tenir cura del bon nom de l'Associació, vetllar pel compliment dels Estatuts i respectar el dret dels associats.
 • Presidir les sessions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva i dirigir els seus debats.
 • Autoritzar amb la seva signatura els documents que emanin de l'Associació.
 • En cas d'absència o malaltia, assumirà la presidència el sotspresident.

Són atribucions del secretari:

 • Estendre les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Vetllar la documentació administrativa de l'entitat.
 • Portar un llibre d'actes en el qual es reflectiran totes les actes aprovades de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Portar el registre de socis.
 • Totes aquelles funcions administratives que li encomani l'Assemblea General o la Junta Directiva.
 • En cas d'absència o malaltia, assumirà la Secretaria el sotssecretari.

Són atribucions del tresorer:

 • Custodiar els béns socials.
 • Portar els llibres de comptes sota el control de la Junta Directiva.
 • Signar, junt amb el president, els lliuraments de pagaments dels fons de l'entitat.
 • Qualsevol altra corresponent a la correcta gestió econòmica i sota el control de la Junta Directiva.

Els membres que componen la Junta Directiva actual són:

 

President:
Jaume Aligué i Escudé

Sotspresident:
Leopold Bonjorn i García

Secretari:
Carles Segarra Alcubierre

Tresorera:
Margarida Pané i Salas

Vocals:
Josep Castellana i Niubó


Rafel Farran Pascual

Roser Sala Manuel

Josep Massons i Aiguadé

Ramon Sala i Butxaca

Jordi Seguí i Altisent

Josep Arrufat Manonelles

Ma. Carme Estadella Bagué