Aquest element arquitectònic que s'està bastint serà l'empremta que l'Associació d'Amics de l'Arbre vol deixar enmig del parc de Sant Eloi, com a testimoni de la commemoració dels cent anys de vida de l'entitat, iniciats en la llunyania d'un 23 de febrer de 1913.

Després d'haver-se celebrat, l'any 2010, el centenari de la font del Congrés, la majoria dels esforços de l'entitat es van canalitzar cap a la realització de la plaça de Sant Jordi, conscients de les dificultats de la seva realització i segurs de poder-ho aconseguir només amb temps i molta tenacitat.

Ha calgut que passessin prop de dos anys per veure realitzada la part principal d'aquest projecte constructiu, tot i que ja amb anterioritat s'havien fet un seguit de contactes previs amb estaments oficials i d'altres institucions per mirar d'aconseguir el seu finançament.

Amb tot, el bàsic va ser poder comptar amb la redacció del seu projecte, que va ser elaborat el novembre de l'any 2008 pels serveis tècnics d'urbanisme municipals. El seu cost va ser xifrat en 47.109,04 euros.

La seva confecció va possibilitar fer un conjunt de contactes, que van permetre poder comptar amb una subvenció del 50% del seu cost procedent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a través de la seva Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, aleshores a càrrec de Joan Ganyet i Solé. L'altre 50% restant es va poder finançar a través d'un ajut concedit per la Diputació de Lleida, de 10.000 euros i la resta de 13.554,52 euros va ser aportada per fons propis de l'entitat.

Aquest projecte, però, a l'hora de la seva execució es va veure poc ambiciós per al conjunt que es pretenia, cosa que va provocar que se'n redactes un altre de complementari més complet, per part dels mateixos serveis tècnics urbanístics municipals en data d'abril del 2010 en el qual s'hi contemplava el major volum d'obra desitjat. Aquesta ampliació del projecte inicial va suposar un increment del cost d'aquesta obra de l'ordre de 50.488,46 euros, que van poder ser atesos per fons propis de l'Associació en la quantia de 20.488,46 euros i la resta amb una subvenció obtinguda de l'entitat d'estalvi "la Caixa".

Les obres d'aquesta primera fase es van iniciar el 10 de juny del 2011 i han finalitzat el dijous dia 27 de setembre del 2012. Cal dir que el gruix de l'obra es va materialitzar en el decurs de l'any 2011, posposant-se l'acabament d'alguns detalls per a l'any 2012.

Avui dia la plaça de Sant Jordi és una realitat, que queda per completar en una segona fase , d'acord amb el projecte redactat per l'arquitecte Jaume Gabernet, vocal de la nostra Junta Directiva, i que esperem poder finalitzar en el decurs de l'any 2013.

Cal dir que tot aquest conjunt arquitectònic s'ha vist afavorit amb l'actuació feta al seu entorn, a finals de l'any 2010, quan es van executar les obres de construcció de l'anomenat bosc de "la Caixa" i que l'estiu del 2012 s'han vist complementades amb la construcció de les parets de marge del conjunt de camins de l'interior d'aquest espai.

Pendents, doncs, d'aquesta segona fase, que ha de permetre completar del tot l'obra de la plaça de Sant Jordi i el de la construcció del mural, en bronze, del sant que l'haurà de presidir, els Amics de l'Arbre creiem que amb la seva construcció es deixarà al parc la constància merescuda de la celebració del nostre centenari. És amb aquest sentit que hem procurat bastir-la, esmerçant-hi el treball i dedicació de tota la Junta Directiva per fer-la realitat.