La mort sobtada del president Josep Cercós va produir a l'Associació d'Amics de l'Arbre una situació de provisionalitat i d'incertesa, que es va poder superar gràcies a l'actitud de serenor i aplom exercida pel vicepresident de l'entitat, Enric Vilamajó i Marbà.

Ell va ser la persona que va exercir el càrrec de president de manera provisional, ja que no va voler acceptar la seva continuïtat en el càrrec per motius personals. Al llarg dels quatre mesos que va actuar com a president, la seva gestió va permetre salvar un dels moments més delicats viscuts en la història de la nostra entitat, posant-se a treballar immediatament per tal de poder aconseguir la persona més adequada per al càrrec de president de l'Associació.

En la reunió de la Junta Directiva celebrada el 25 de setembre de 1978, es fa constar en acta el condol de l'entitat pel traspàs inesperat del president Josep Cercós. Tot seguit el secretari fa esment que els estatuts de l'entitat no preveuen el cas de defunció d'un president en actiu, per la qual cosa ell considerava que havia d'ocupar la presidència qui en aquell moment exercia el càrrec de vicepresident. Aquesta interpretació Enric Vilamajó la va defugir i es va comprometre a exercir el càrrec de president fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.

Mentrestant es van celebrar quatre reunions més de Junta. Una d'elles el mes d'octubre en la qual es va tractar de l'acabament de les obres d'ampliació de la casa de l'ermità fetes a càrrec del constructor local Jordi Costa, el qual va presentar una factura pels seus treballs de 140.000,- pessetes. El problema sorgit era qui es faria càrrec d'aquella despesa, ja que l'entitat no tenia constància d'haver encarregat aquells treballs, motiu pel qual van decidir demanar una entrevista a l'alcalde Josep Castellà per tal de poder esbrinar qui s'havia de fer càrrec d'aquell cost.

A la mateixa reunió es va donar coneixement de la sol·licitud feta per l'agrupament escolta Roger de Llúria en què demanava poder tenir una plaça al parc dedicada als escoltes, els quals es farien responsables d'arranjar-la i mantenir-la neta, concentrant a l'espai cedit algunes de les seves activitats. La Junta acceptà atendre la proposta, però va posposar per a més endavant determinar l'indret del parc adequat a la sol·licitud feta. També es tractà de la renovació del segell de l'entitat al català, la qual cosa es va aprovar.

El dia 6 de desembre tingué lloc una altra reunió de la Junta per tractar de resoldre el problema del deute pendent de les obres d'ampliació de la casa de l'ermità. S'informà que en la gestió feta a l'Ajuntament, l'alcalde havia suggerit que presentessin una sol·licitud d'ajut per mirar de fer efectiva la factura de les obres.

Es va tractar també de l'esporga dels pins i de la distribució de branques per a les festes de Nadal, seguint el criteri exercit en altres anys. També es va parlar de la necessitat de poder situar de manera definitiva les pedres del monument del músic Ramon Carnicer, provinents del desaparegut Teatre Real de Madrid.

El vocal Joan Ros va informar a la Junta dels diversos contactes empresos entre els associats per procurar trobar un candidat a la presidència de l'entitat i va dir que de moment només havia acceptat Josep Castellana i Sangrà.

El dia 24 de gener de nou la Junta es va reunir per tal de prendre dos acords molt concrets.

El primer va ser el pagament de la meitat de la factura del constructor Jordi Costa. L'altre va ser acordar la convocatòria de l'assemblea general per al dia 5 de febrer amb un punt a l'ordre del dia per escollir nou president de l'entitat.

El dia 5 de febrer de 1979 es va celebrar l'assemblea general ordinària, presidida per Enric Vilamajó, amb un punt prou important com era l'elecció del nou president. Un cop feta la lectura de la memòria corresponent a l'últim exercici es va passar a l'elecció del nou president.

El nombre total d'assistents va ser de 32 socis. Es va presentar a l'elecció Josep Castellana i Sangrà. Un cop feta la votació el resultat obtingut va ser de 20 vots favorables, 11 en contra i un vot en blanc.

Amb l'elecció del nou president, va finir la presidència provisional d'Enric Vilamajó, que va tenir l'encert de saber conduir l'Associació en moments molt delicats per a la seva continuïtat, tot procurant mentrestant dotar-la d'un nou president que encetés una nova etapa. Aquest serà sens dubte Josep Castellana i Sangrà, que exercirà el seu càrrec al llarg de 19 anys i la seva gestió suposarà una etapa cabdal de gran rellevància per a la vida del parc de Sant Eloi i de l'Associació d'Amics de l'Arbre.

El breu pas d'Enric Vilamajó com a president de l'entitat serà recordat com el del president que va saber preservar i transmetre els valors dels Amics de l'Arbre en un període molt delicat de la història de la nostra entitat.