Una etapa de regeneració i expansió del parc

L'etapa formada per les juntes directives presidides per Jaume Aligué han procurat la renovació i expansió del parc amb actuacions definitives en alguns indrets que en etapes anteriors, per motius diversos, no s'havien acabat del tot.

En prendre possessió del seu càrrec, Jaume Aligué, ja va exposar de manera diàfana la seva voluntat d'encarar la seva acció a la regeneració de les parts més envellides del parc, tot procurant-ne la recuperació i rehabilitació convenient, fixant-se com a prioritari començar a fer-ho per la capçalera del parc, o sia de les parts a l'entorn de l'ermita, i d'aquesta manera anar regenerant els altres espais edificats molts d'ells en les dècades dels anys quaranta i cinquanta.

D'aquesta manera cal entendre que una de les principals actuacions dutes a terme al parc als inicis del seu mandat va consistir en l'ampliació de la plaça de la Mare de Déu de Montserrat que va tenir lloc l'any 2000. Aquella actuació va suposar dotar d'un gran mur de pedra per a contenció de l'ampliació de la plaça, a la vegada que s'hi van situar dues arcades provinents de les dependències militars que havien configurat la caserna del Pati, i es va procedir a fer l'enllosat de tot aquell espai. Aquesta millora es va complementar amb l'arranjament del passeig de la Mare de Déu de Montserrat i el de les Ginesteres, aquest construït l'any 1988, però deixat inacabat quant a l'estabilitat del seu sòl com a passeig.

L'any 2001 va correspondre arranjar la plaça de la Sardana, dotant tot el seu entorn de parets de pedra per a la seva estabilitat i obrint-hi una escalinata per accedir des d'aquesta plaça cap a la font dels Enamorats.

Mentrestant, es feien obres de millora a actuacions ja realitzades en l'època de Josep Castellana, algunes de les quals varen consistir a dotar del coronament escaient a les arcades d'Ossó de Sió, l'enllosat de la plaça del Mestre Güell o bé dotar la premsa de l'Oli de la seva actual coberta per tal de quedar protegida de les inclemències del temps, a la vegada que es va millorar el seu entorn amb parets de marge i jardineria.

També es va donar continuïtat a la construcció de parets de marge a la zona del passeig dels germans Viciana Salvadó, amb la construcció de les escalinates corresponents per accedir fins a la font de la Guitarra, fent-se l'any 2005 la total renovació de dita font i el seu entorn.

Una ambiciosa obra duta a terme tot aprofitant la preparació de la commemoració del centenari de l'edificació de la font del Congrés, van ser les actuacions realitzades al llarg dels anys 2007, 2008 i 2009 en tot el seu indret. Aquelles actuacions varen permetre la renovació total de la font, dotant-la d'un reixat de forja per tal de preservar la font de marbre i bronze que s'hi va instal·lar, així com el trencadís del seu sostre obrat per Josep Minguell i Cardenyes. També es va arranjar tota la Pujada a la font del Congrés, dotant-la d'enllumenat adient i situant-hi la tanca i arc de forja a les quatre columnes que donen accés al parc des del carrer de la Pau. Igualment es va afrontar la millora de la Pèrgola dels Viatjants i l'obertura d'una nova escalinata a tocar d'aquesta, que mena cap a la font dels Cantaires. Totes aquestes millores van ser inaugurades el dia 15 de maig de 2010 amb motiu de la celebració del centenari del bastiment de la font l'any 1910, per deixar constància de la celebració a Tàrrega dels XIII Congrés Agrícola Català Balear.

Altres aspectes afrontats al llarg d'aquest mandat han estat les millores dels accessos al parc i la seva delimitació amb les vies urbanes que el circumden. D'aquesta manera es va aconseguir la urbanització del tram final del passeig de Simó Canet, l'asfaltat de la zona d'aparcament i la construcció de parets de marge delimitant la zona del parc amb els carrers de la Pau i Amics de l'Arbre. També la urbanització de l'accés al parc per la zona de la plaça de la Bassa.

L'any 2010 i amb una clara voluntat d'obrir el parc per la seva zona nord, es va produir una actuació en aquell vessant que va consistir en l'obertura de camins i la plantació d'arbres en l'anomenat bosc de “la Caixa”. Aquesta actuació ja va deixar preparat l'indret per a la futura construcció de la plaça de Sant Jordi, que es va bastir per deixar constància al parc de la celebració del centenari de la fundació de l'Associació dels Amics de l'Arbre.

L'any 2011 es va poder fer front a l'ampliació de la plaça de Sant Magí i la millora del camí d'accés, obra que havia estat llargament reivindicada pel col·lectiu dels Magins targarins.

Altres accions dutes a terme han permès dotar la balconada romàntica de catorze trams de barana de forja a base d'aportacions de particulars i d'entitats, així com a la font dels Vents, també s'ha dotat d'una barana de forja a tot el seu entorn elevat.

L'any 2013, va estar marcat per la commemoració del centenari dels Amics de l'Arbre amb diversos actes programats al llarg de tot un any i que van mirar d'apropar la realitat del parc de Sant Eloi a tots els targarins i targarines. Es va dur a terme el nomenament de passeigs, camins i places en reconeixement als presidents i juntes directives que al llarg dels cent anys van dirigir l'entitat, també a persones relacionades amb els inicis del parc. Aquests reconeixements es produïren al llarg dels anys 2012 i 2013.

L'any 2014, l'Ajuntament de la ciutat, va concedir als Amics de l'Arbre la distinció de la medalla d'Or de Tàrrega en reconeixement als mèrits de la entitat practicats al llarg de cent anys. Per deixar testimoni d'aquest guardó i el concedit l'any 1995 per la Generalitat de Catalunya, la creu de Sant Jordi, es va inaugurar a la festa de l'Aplec del setembre del 2014 la font del Centenari, bastida gràcies al mecenatge dels esposos Alsina-Güell.

L'any 2015 com una de les actuacions destacades podem citar la celebració de la Festa de l'Arbre, en la qual es va retre homenatge al soci més antic de la nostra entitat en Manuel Salas i Amargós, el qual va celebrar els seus 100 anys de vida el passat dia 9 d'octubre de 2014. En homenatge a la seva memòria es va plantar una olivera centenària i se li lliurà per part de l'Associació una placa en agraïment a la seva fidelitat com a soci de la nostra entitat.

També el 2015 ha estat l'any en que s'ha pogut portar a terme la remodelació del conjunt de la font de la Granota, llargament reivindicada per el seu estat de degradació dels últims anys. Aquesta millora ha estat possible dur-la a terme gràcies a la col·laboració del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, presidit per el conseller Santi Vila i Vicente, el qual des de el primer dia en que li vàrem proposar el seu ajut, ens va manifestar la seva clara voluntat de col·laboració. Les obres es van inaugurar el passat dia 13 de setembre en el marc de l'Aplec de Sant Eloi, amb la presència del conseller Santi Vila.

En la forestació del parc han estat diverses les plantacions realitzades al llarg d'aquest període en diferents indrets. Cal destacar els espais forestats l'any 2011 i 2012 coneguts com a espai germà Gonçal Crespo i espai Vedruna, a la zona de migdia del parc, tots ells a tocar del camí que mena a la torre del Morlans. Avui dia, i gràcies a l'acció duta a terme l'any 2008 de situar al parc una corona de reg a tot el seu perímetre, les noves plantacions poden dotar-se d'un reg gota a gota per assegurar-ne el seu arrelament i creixement.

Dels treballs realitzats al parc en aquesta època es pot dir que han estat diversos i no exempts de dificultats, sovint havent de salvar obstacles inesperats com algunes actuacions incíviques que de manera cíclica pateix el parc. Moltes d'elles superades amb gran dedicació i treball pels membres de la Junta Directiva i mirant de trobar sempre el suport de les persones i entitats públiques i privades que de manera generosa ajuden a tirar endavant la continuïtat de la tasca iniciada l'any 1913 pels nostres fundadors. Es pot afirmar que ha estat una etapa de regeneració i expansió del parc gràcies a la dedicació i entrega de les persones que han format part de les juntes directives d'aquesta època.